Ustvarjamo prihodnost

Dobro se zavedamo zahtevnosti dajanja novih izdelkov na trg – od zgodnjih faz razvoja do uspešnega prodora na trg. Naše podjetje kot točko, kjer se inovacije na področju vlaken srečujejo s tehnološkimi inovacijami.

Z lastnim znanjem in vrhunskimi sistemi kakovosti ter lastnimi prizadevanji za razvoj posebnih značilnosti naših prej vsem strankam ponujamo nove razvojne priložnosti.

Poleg tega sodelujemo z vami

Z veseljem razvijamo preje, ki ustrezajo vašim posebnim zahtevam. S sprotnim komuniciranjem sledimo vašim potrebam in vam pomagamo ne le pri proizvodnji posameznih izdelkov, temveč tudi z zagotavljanjem vse potrebne tehnične podpore in podpore pri vseh certifikacijskih postopkih.

Prožnost proizvodnih zmogljivosti nenehno povečujemo, da zagotovimo ugodne roke dobave. Naš poudarek na raziskavah in razvoju ter storitvi pomeni, da smo vaš partner vse do končnega izdelka.

Raziskave in razvoj

Temelj Litijinih raziskav in razvoja je visokokvalificirano in motivirano osebje, ki si prizadeva iznajti nove načine za kombiniranje vlaken in izboljšavo lastnosti prej. Smo zelo dejavni na področju raziskav, v okviru katerih projektno sodelujemo in se partnersko povezujemo z drugimi panožnimi partnerji ter raziskovalnimi institucijami iz vse Evrope.

Danes svojo prihodnost ustvarjamo skupaj s partnerji, ta partnerski odnos pa temelji na zaupanju in tekstilnih rešitvah za vse vaše težave in izzive.

Kakovost

Litijini standardi kakovosti so oblikovani ob upoštevanju standarda vodenja kakovosti ISO 9001, ki je podlaga za naš sistem kakovosti od leta 1995.

Pri vodenju kakovosti so dejavni vsi naši zaposleni. V posameznih fazah vsak z največjo stopnjo odgovornosti ter skladno z vnaprej opredeljenimi postopki in merili kakovosti skrbi za proizvodnjo prej.

Nadzor nad proizvodnim procesom se izvaja sprotno ob pomoči najnovejših tehnologij, s katerimi so opremljeni naši najsodobnejši stroji, in v dobro opremljenih fizikalno-kemijskih laboratorijih.

Koncept trajnostnega razvoja


Evropska komisija je leta 2001 sprejela strategijo za trajnostni razvoj in jo leta 2005 dopolnila. V njej predstavlja nevarnosti, ki nam grozijo, če ne bomo spremenili našega ravnanja. Hkrati s tem predlaga spremembe politike na gospodarskem, družbeno-socialnem in ekološkem področju, pri čemer je pomembno, da vsa tri področja tesno sodelujejo.

Kljub temu, da ni nobenih pravno zavezujočih aktivnosti ali časovnih omejitev, Predilnica Litija d.o.o v svojo poslovno politiko že vključuje merljive elemente trajnostnega razvoja.

Predilnica Litija d.o.o. ima kot rezultat vzajemnega delovanja vseh treh področij (poslovne odličnosti, okoljske odgovornosti in družbene skrbnosti) cilj zagotavljati zadovoljstvo kupcev, lastnikov in zaposlenih.

Doseganje tega cilja je v združevanju inovativnosti zaposlenih, uvajanja inovativnih poslovnih procesov za razvoj inovativnih izdelkov ali izdelkov za nova področja uporabe.

Za doseganje tega smo si postavili merljive cilje po področjih:

1. Poslovna odličnost:

– merjenje dodane vrednosti/zaposlenega

– bonitetna ocena AAA

– spodbujanje k inovativnosti zaposlenih in merjenje uspešnosti

– vključevanje v R&R projekte in povezovanje s centri znanja doma in širom Evrope

2. Družbena odgovornost:

– podpora lokalnemu okolju

– skrb za enake možnosti zaposlenih

– nenehno izobraževanje zaposlenih

– skrb za varno delo in zdrav način življena zaposlenih

– vključevanje dijakov in študentov v poslovne procese

– spodujanje medgeneracijskega sodelovanja

3. Okoljska odgovornost:

– optimalni izkoristek proizvodnih resursov

– delovanje v skladu s Poslovnikom o varstvu okolja

– delovanje v skladu s Poslovnikom o rokovanju z odpadki

Človeški viri

Zavedamo se, da so kvalificirani, motivirani in zadovoljni zaposleni naše največje premoženje ter da so odgovorni za doseganje najvišjih ravni kakovosti. Naložbe v raziskave in razvoj same po sebi niso dovolj, saj je pomembno vlagati v znanja in spretnosti ter raziskovalni potencial zaposlenih.
Litia izvaja nenehno notranje izobraževanje in usposabljanje.
V sodelovanju z univerzami, instituti, dobavitelji in drugimi organizacijami smo vzpostavili tudi zunanji prenos znanja.

Litia sistematično gradi dolgoročne odnose z zaposlenimi, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in pripadnosti.

Profesionalnost, ustvarjalnost, timsko delo in integriteta so vrednote, po katerih se naši zaposleni odlikujejo.

SL